Om Paraplyen  

Seniorrådet i Haderslevs kvartalsblad  


  

 
Paraplyen udsendtes af Seniorrådet i Haderslev Kommune til alle 60+ årige i kommunen.

Sidste udgave udsendtes i december 2008 med den efterfølgende kommentar fra Seniorrådets formand, Ove Christiansen:

Jeg skrev i sidste nummer om kontoret og det frivillige arbejde og håbede på, at forholdene blev bedre. Det er de ikke blevet, tværtimod er det blevet ringere for de frivillige. Kirsten Juel Engsøe er fortsat sygemeldt, og nu forsøger Lene Andersen at hjælpe på kontoret, men Lene har ikke arbejdet med dette område før, så det er ikke let. Forvaltningen i Voksenservice har ingen forståelse for det frivillige arbejde, og politisk gør man ikke noget i kommunen.
Det er heller ikke blevet bedre for Seniorrådet. Vi har ikke fået nogen hjælp til administrationen, og det værste er, at kommunen har al post i det elektroniske system. Det ligger for rådets vedkommende på Kirstens system på kontoret, og det er med kode låst til personen uden mulighed for i ferie og sygdomsperioder at få åbnet modtaget post. Det er arbejdsvilkårene for borgernes valgte repræsentanter i Seniorrådet, og muligheden for at få tingene drøftet politisk i kommunen har ikke været til stede. Formanden for Voksenudvalget, Gunnar Nielsen, lovede på et møde i januar, at nu skulle der ske en forbedring, men intet skete.
Seniorrådet havde så igen et møde med Gunnar Nielsen her efter sommerferien. Et udmærket møde, men ingen tilsagn om noget som helst.
Seniorrådet har nu henvendt sig til vor landsorganisation om at få ministeren på banen for at loven kan overholdes i de kommuner, der har en anden udlægning af teksten, så vi arbejder fortsat på at få muligheden for at være bindeled mellem borgerne og politikkerne i kommunen.
For at borgmesteren ikke skulle sige efterfølgende, når vi går til minister, folketing og pressen, at vi skulle være kommet til ham først, så skrev vi til borgmesteren for at få et møde for om muligt at få afklaret, om kommunen ville overholde loven og ikke lade teksten udlægge af forvaltningen i Voksenservice.
Men nej. Vi fik svar tilbage, at det mente borgmesteren ikke var hensigtsmæssigt, men vi forstår godt borgmesterens afslag. Han havde ladet sagen sagsbehandle at direktør Leif Petersen i Voksenservice, der om nogen har været imod Seniorrådet lige fra starten. Så det er direktøren og stabs- og forvaltningschefen i Voksenservice, der råder, og det har politikerne indtil videre taget for gode varer. Forvaltningens opfattelse er, at rådet kun skal lave det, som forvaltningen mener, men her tager de fejl.
I forbindelse med de store besparelsesforslag og budget 2009 for kommunen brugte rådet megen tid på at gennemgå materialerne. Det var dog umuligt at finde ud af tingene, når det hele er rodet sammen - besparelser og budget.
Det skal dog nævnes, at et af de kommunale udvalg havde lavet et materiale, der var opstillet og beskrevet, så det var til at arbejde rigtig fint med, når regnskab for 2007 og budget 2008 var med i opstillingen forud for de følgende års budgetter. Tak for det. Det måtte gerne blive forbillede/ målsætning for alle i kommunen.
Vi kunne kun få det materiale som direktøren i Voksenservice mente, der var relevant for rådet, og på dette grundlag lavede vi vort høringssvar til byrådet. Høringssvaret kan ses her i bladet.
Der var mange mangler, vi påpegede, og mange besparelser på ældreområdet vi gik imod.
Når dette skrives, har vi ikke hørt fra byrådet om de bemærkninger og ønsker, vi fremsendte, blev behandlet. Det fremgår ikke af byrådets referat, at de er forelagt og indgået i behandlingen.
Men er det, som er indstillet fra Voksenudvalget, godkendt i byrådet, så indebærer det, at kontoret lukker, bladet paraplyen, der udsendes fire gange om året til alle +60 årige, stopper. Der sker prisstigninger og beskæringer på områderne for de svageste ældre.
Men jeg har ikke hørt om nogen i Seniorrådet, der opgiver målsætningen om, at der i henhold til loven skal være et Seniorråd, der kan fungere på lovens målsætning og være bindeled mellem borgere og politikere i kommunen.
Som afslutning på dette indlæg i nok det sidste nr. af paraplyen vil jeg sige vore læsere tak for opbakningen og de positive tilkendegivelser, vi har fået, og en stor tak til de frivillige medlemmer i redaktionen, der har lavet et godt stykke arbejde.
Men selv om Haderslev Kommune nu lukker bladet for nuværende, så glæd jer over, at dette blad har dannet model for mange kommuners ældreråd, der ønsker lignende blade. Noget som andre kommuner finder godt og positivt og støtter op om, når deres ældreråd har forelagt det.
Til slut vil jeg ønske alle er rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Såfremt vi eksisterer i kommunen efter nytår så hører I fra os.
Ove Christiansen


Tekst & Design stod for annoncesalg og layout af bladet. Haderslev Stiftsbogtrykkeri stod for trykningen.